Sippenverband Harm und Hille Oldebusch

Sippenverband Harm und Hille Oldebusch

Doel Het bestuur Contact Lid worden Statuten

Statuten van onze familievereniging

§1 Benaming
De naam dan de vereniging is: “Sippenverband Harm und Hille Oldebusch”.

§2 Doelstelling
Het doel van de vereniging is de bewustwording als familielid van leden te bevorderen en familietraditie in stand te houden. In dit kader zullen ook persoonlijke contacten worden onderhouden en genealogisch onderzoek worden worden verricht. Tevens zullen familiereünies worden georganiseerd en contact met familieleden elders op de wereld worden onderhouden

§3 Lidmaatschap
Lid van de Sibbenvereniging kunnen alle naamdragers zijn met de volgende namen: Ohlebusch, Ohlenbusch, Ohldebusch, Oldenbusch, Olenbush, alsmede van hen afstammende personen en hun levensgezel(lin). .
Aanmelding moet schriftelijk gebeuren.

DHet lidmaatschap eindigt behalve door overlijden:

Erelidmaatschap:
Erevoorzitters en ereleden worden bij besluit van de ledenvergadering op voorspraak van het bestuur benoemd.

§4 Organen
De organen binnen de vereniging zijn: De ledenvergadering heeft de volgende bevoegdheden: De ledenvergadering besluit en stemt bij meerderheid van stemmen. Elk lid heeft een stem. Stemoverdracht is toegestaan.

Het bestuur bepaalt het moment en de plaats van de ledenvergadering, die zo mogelijk aansluitend aan een familiedag plaatsvindt. De ledenvergadering wordt door de voorzitter d.m.v. toezending van de agenda tenminste twee maanden voordien geïnformeerd. In te brengen stukken door leden moeten minstens twee weken tevoren worden aangeleverd. Later aangeleverde stukken kunnen slechts in behandeling worden genomen, als de ledenvergadering deze urgent bestempeld. Voorstellen tot wijziging van het bestuur worden nooit als urgent geaccepteerd.

§5 Bestuur; Voorzitter; Penningmeester
De bestuursfuncties zij onbezoldigd. Kosten worden in redelijkheid vergoed. De voorzitter kan taken van het dagelijks bestuur delegeren. Voor het gehele bestuur bestaat de plicht tot zorgvuldigheid. In geval van verhindering worden de taken van de voorzitter waargenomen door de eerste vicevoorzitter. Is ook die verhinderd dan door de tweede vicevoorzitter. De gelden en financiën van de sibbenvereniging worden beheerd door de penningmeester.
Hij is jaarlijks verantwoording aan het bestuur verschuldigd.

§6 Aansprakelijkheid
Bij rechtszaken tegen derden is de betreffende zelf aansprakelijk. Bij meerdere personen handelen deze gezamenlijke schuldenaar.

§7 Familiereünie
De familiereünie is de bijeenkomst van stemgerechtigde leden en hun verwanten, alsmede gasten. De reünie vindt tenminste om de vijf jaar plaats. Het bestuur stelt het moment, de plaats en het programma vast. De voorzitter verzorgt de uitnodigingen. Ook kan de reünie in een “familiekrant”, die van tijd tot tijd familieberichten publiceert worden aangekondigd.

§8 Contributie
Het door de ledenvergadering vastgestelde bedrag aan contributie moet jaarlijks in de eerste drie maanden van het kalenderjaar worden voldaan

Voor Nederlandse leden in overleg met de Nederlandse contactpersoon.